Mennonite ArchitectureOdessa Archives


Вступ для он-лайн редакції книги Руді Фрізена  «Менонітська архітектура. Від минулого до прийдешнього»
Меноніти, представники протестантської етно-конфесійної спільноти, чия історія на певному етапі була пов’язана з Україною, наділені найважливішою якістю – вони ревно шанують пам’ять про минуле своїх конгрегацій, вивчають її та послідовно передають свої, майже сакральні знання про минуле, наступним поколінням. Історіографічна традиція менонітів, як практика концептуалізації та осмислення складного шляху, через який пройшли общини, склалась наприкінці ХІХ століття, і з самого початку велику роль в її формування виконувала інтелігенція – найосвіченіші представники етно-конфесійної спільноти, інтелектуальні лідери колоній. Формування історичного знання з самого початку було справою всієї спільноти. Ця важлива риса менонітської етнічної історіографії зберігається і дотепер.
На увагу читача пропонується дослідження , автором якого є не професійний  історик. Руді Фрізен – талановитий успішний архітектор, але одночасно він є людиною із широким кругозором, дослідник за покликанням, який захоплювався і вивчав менонітську архітектуру у її зв’язку з історією етноконфесії. Як людина, яка професійно упродовж багатьох років  досліджує історію німецькомовного населення України, я неодноразово зустрічалась з Руді Фрізеном на наукових конференціях як в Україні, так і закордоном. Його дослідження завжди викликають позитивну відгуки з боку науковців, а ентузіазм спонукає до подальшого вивчення менонітської історії.  
Результатом багатолітніх натхненних досліджень Р. Фрізена стала книга, яка була видана спочатку англійською (2007 р.), а потім (у 2010 р.) й українською мовою. Українське видання було досить схвально сприйняте як суспільством, так і професійними дослідниками. Перед читачами повстала культура, яка була частиною історії нашої держави, але на жаль поступово безповоротно втрачається. Разом з цим, професійним дослідникам також було зрозуміле, що переклад на українську мову був не достатньо вдалим. Проблеми були пов’язані, перш за все, із перекладом особистих імен, географічних назв тощо. Їх переклад з англійської та німецької не співпадав з традиційним вимовлянням назв та імен, які застосовувались сучасниками та знайшли відображення у численних  історичних документах.
Отже, на вашу увагу пропонується перероблена та доповнена версія книги Руді Фрізена. Оскільки підготовка та редакція друкованого видання є більш довгим процесом, автор вирішив розмістити свій текст, редагування якого продовжується, у онлайн версії. Це дозволить розширити коло читачів, а також надає змогу ознайомитись із текстом усім, хто дійсно цікавиться краєзнавством та вивчає етнічну історію України. Ми також рекомендуємо книгу учителям, студентам, учням, а також усім тим, хто любить мандрувати, адже зібраний у ній матеріал є гарним путівником, який дозволить створити ваші подорожі теренами України більш цікавими та змістовно наповненими.

Автор чекає на відгуки та рекомендації з боку читачів (rudypfriesen@gmail.com).
Для посилань:
Фрізен Руді. Менонітська архітектура. Від минулого до прийдешнього. Пер. з англ. [онлайн редакція попереднього видання. Фрізен Руді. Менонітська архітектура. Від минулого до прийдешнього. Пер. з англ.  TOB "Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні", 2010. 660 с.]. Режим доступу: http://www.mennonitecentre.ca.

Наталія Венгер, д.і.н., завідувач кафедри всесвітньої історії Дніпропетровського національного університету (Україна)

Introduction for the online edition Rudy Friesen`s book «Менонітська архітектура. Від минулого до прийдешнього»

The Mennonites, who are the representatives of an Protestant ethno-religious community, whose history was connected with Ukraine , are endowed with the most important quality - they earnestly honor the memory about their community history, study it and consistently transmit their almost sacred knowledge about the past events to the next generations. Mennonite historiographical tradition, being a practice of conceptualization and understanding of the difficult way, which the community had passed through, was developed in the late 19th century. From the very beginning intelligentsia - - the most educated representatives of the ethno-religious community, intellectual leaders of the colonies – have played a crucial role in that phenomenon formation. Thus, historical knowledge always was a matter of the whole community. This important feature of the ethnic Mennonite historiography has been kept by now.

The book, which is being presented to the readers` attention, was written by not a professional historian. Rudy Friesen is a talented and successful architect, but he is also a man with a broad outlook, a devoted researcher who admired and studied the phenomenon of the Mennonite architecture in its connection with the history of this church. Being a historian who has been studied the Mennonite colonies for many years I have met Rudy Friesen at conferences in Ukraine and abroad. His research has got positive comments of the professional historians and encouraged for further studying of the Mennonite history.  
The result of his many-years inspired research is a book that was firstly published in English (2007) and then in Ukrainian (2010). Ukrainian publication was met quite positively not only by Ukrainian society but also by professional researchers. The reader get learn a culture that had been a part of the Ukrainian history, but it could be gradually and irretrievably lost. On the other hand, professional researchers noticed, that the Ukrainian translation had some defects.
The problems were connected with wrong Ukrainian spelling of personal and geographical names and so on. Their representation in English and German does not correspond to traditional and familiar for the local people pronunciation that was used by contemporaries and reflected in numerous historical documents.

So, the author offers a revised and enlarged edition of his book. Since the preparation of a printed publication is a much longer process, he decided to place his text on this website. In this way the book presentation can expand the circle of readers. Everybody who is really interested in local and ethnic history of Ukraine can have an opportunity to get acquainted with the text before the paper publication of the new edition. We also recommend the book to teachers, pupils and students as well as to those who love traveling, because the information collected here is a good guide that can make your trip more interesting and educational.
The author waits for the comments and recommendations from readers (e-mail needs to inset).

For footnotes readers can use:
Фрізен Руді. Менонітська архітектура. Від минулого до прийдешнього. Пер. з англ. [changed and added online edition of the book: Фрізен Руді. Менонітська архітектура. Від минулого до прийдешнього. Пер. з англ.  TOB "Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні", 2010. 660 с.]. Access: http://www.mennonitecentre.ca.

Venger Nataliya, prof of history, doctor nauk, a head of World History Department (Dnipropetrovsk National University (Ukraine)

Mennonite Centre Homepage  Title page   Introduction  Chapter 1Chapter 2Chapter 3Chapter 4Chapter 5Chapter 6,  Chapter 7Chapter 8, Chapter 9, Chapter 10Chapter 11, Chapter 12, Chapter 13, Chapter 14, Chapter 15, Chapter 16, Chapter 17, Chapter 18, Chapter 19